Events

November 2020

Nov

01

Sunday

Nov

04

Wednesday

Youth Group

Time: Every Wednesday, 6:30 PM - 7:30 PM   

Nov

08

Sunday

Nov

11

Wednesday

Youth Group

Time: Every Wednesday, 6:30 PM - 7:30 PM   

Nov

12

Thursday

Nov

15

Sunday

Nov

18

Wednesday

Youth Group

Time: Every Wednesday, 6:30 PM - 7:30 PM   

Nov

22

Sunday

Nov

25

Wednesday

Youth Group

Time: Every Wednesday, 6:30 PM - 7:30 PM   

Nov

29

Sunday

December 2020

Dec

02

Wednesday

Youth Group

Time: Every Wednesday, 6:30 PM - 7:30 PM   

Dec

06

Sunday

Dec

09

Wednesday

Youth Group

Time: Every Wednesday, 6:30 PM - 7:30 PM   

Dec

10

Thursday

Dec

13

Sunday

Dec

16

Wednesday

Youth Group

Time: Every Wednesday, 6:30 PM - 7:30 PM   

Dec

20

Sunday

Dec

23

Wednesday

Youth Group

Time: Every Wednesday, 6:30 PM - 7:30 PM   

Dec

27

Sunday

Dec

30

Wednesday

Youth Group

Time: Every Wednesday, 6:30 PM - 7:30 PM